SOLFERNUS seria 3,0      zamawiam

  Solfernus wersja 3 od poprzednich wersji różni się tylko tym ze nie ma klawiszka "wzmocnienie"(wzm), które jest ustawione na stałe na wartości optymalne. Poza tym niczym wersje się nie różnią.

 

 

 

 

 Wykrywacz SOLFERNUS pierwsze kroki cz.1

Wykrywacz SOLFERNUS pierwsze kroki cz.2

W SOLFERNUSIE v2.5 zmieniliśmy :

 

W SOLFERNUSIE v2,0 wprowadziliśmy dodatkowe funkcje:

 

 

 

 

   Solfernus v 2.0

  Solfernus v 2.5

 

 

Nowe podejście do sposobu regulacji ustawień wykrywacza. Zastosowalimy klawiaturę z przyciskami dedykowanymi dla regulacji najczęściej zmienianych nastaw, oraz łatwo dostępne jednopoziomowe menu dla zmian nastaw rzadziej zmienianych. Klawisze dwufunkcyjne (góra-dół). Udało się dzięki temu stworzyć przyjazne dla użytkownika urządzenie z łatwą intuicyjną obsługą.

TRYBY PRACY

STATYCZNY
W tym trybie pracy, wykrywacz sygnalizuje dźwiękiem ciągłym, obecnoć przedmiotów metalowych będących w jego zasięgu. Dźwięk trwa tak długo jak przedmiot pozostaje w zasięgu wykrywacza, i jego natężenie zmienia się przy zbliżaniu/oddalaniu sondy wykrywacza od przedmiotu.

STATYCZNY 1-2

Wykrywacz pracujący w trybie statycznym w wyniku dryftu termicznego elementów wykrywacza, i z innych powodów ma skłonność do rozregulowywania się. Z  tego powodu w trakcie pracy w trybie statycznym wykrywacz wymaga okresowego zerowania ustawień. Możliwe jest zerowanie ręczne przyciskiem "0" lub zerowanie automatyczne.

Opcja ustawienia układu automatyki odstrojenia wykrywacza

STATYCZNY1 - automatyka wyłączona - wykrywacz wymaga ręcznego zerowania.

STATYCZNY2 - automatyka załączona- wykrywacz automatycznie utrzymujepoziom progu sygnału, śledzi też zmiany wpływu gruntu

DYNAMICZNY

W tym trybie pracy wymagane jest poruszanie sondą wykrywacza nad przeszukiwanym terenem. Syganlizacja następuje w momencie przejścia sondy nad przedmiotem. Sygnał dźwiękowy milknie gdy sonda zatrzyma się nad przedmiotem, nawet gdy przedmiot jest w zasięgu wykrywacza.

 DYNAMICZNY 1-2

W zależności od warunków terenu i gęstości występowania sygnałów można wybrać czas trwania sygnału akustycznego

1. - sygnał punktowy

2. - sygnał na całej szerokości sondy

 

PRÓG

Regulacja odstępu sygnalizacji akustycznej od zakłóceń. Im wyższy próg tym mniej sygnałów przypadkowych, jednak jednocześnie jest mniejsza czułość wykrywacza na drobne przedmioty. Ustawienie progu, odbywa się niezależnie dla każdego trybu i rodzaju pracy STAT/DYNAM

WZMOCNIENIE

Regulacja wzmocienia sygnalizacji akustycznej. Niski poziom wzmocnienia daje liniowy przyrost dźwięku od wielkości przedmiotu i jego odległości od sondy. Ze wzrostem nastawy wzmocnienia dźwięk narasta z coraz bardziej wyraźnym progiem, aż do sygnalizacji 0/1. Ustawienie wzmocnienia , odbywa się niezależnie dla każdego trybu i rodzaju pracy STAT/DYNAM

 

DYSKRYMINACJA

Zdolność wykrywacza do rozróżniania metali żelaznych od kolorowych i  rozróżnianie kolorowych między sobą.

RODZAJE DYSKRYMINACJI

wykrywacz posiada cztery tryby dykryminacji 

0 - dyskryminacja wyłączona, wszystkie przedmioty niezależnie od rodzaju metalu są sygnalizowane

1 - dyskryminacja bez sygnalizacji dźwiękowej wykrycia przedmiotów żelaznych (marker dykryminacji wskazuje pierwszy           skobelek oznaczający wykrycie żelaza )

2 - gdy marker dyskryminacji wskazuje skobelek I natępuje sygnalizacja tonem niskim przedmiotów żelaznych, gdy marker    wskaże którykolwiek z pozostałych skobelków - sygnalizacja tonem wysokim przedmiotów z metali kolorowych

3- dyskryminacja wybranych metali kolorowych, wyznaczonych za pomocą skali markerów. Jeżeli skobelek jest zapalony i zostanie wskazany przez marker dyskryminacji, nastąpi sygnalizacja dźwiękowa, jeżeli wygaszony skobelek zostanie wskazany przez marker dyskryminacji nie będzie sygnalizacji dźwiękowej

4 - dykryminacja wybranych metali kolorowych , wyznaczonych za pomocą skali markerów z tonowym rozróżnianiem w 10-cio tonowej skali.    

 

MARKERY DYSKRYMINACJI

Wybór markera dokonuje się przyciskiem dolnym MARKER, włączenie/ wyłączenie markera dokonuje się przyciskiem górnym.

Markery wypełnione są włączone i pojawia się sygnalizacja gdy wskaźnik dyskryminacji wskaże ten marker, przy załączonej dyskryminacji 3 i 4.

"0" GRUNTU

Regulacja obwodów odbiorczych wykrywacza, zapewniająca niewrażliwość wykrywacza na mineralizację gruntu.

NAMIERZANIE

Podczas pracy w trybie dynamicznym, gdy wciśniemy i przytrzymamy przycisk „0”, włącza się tryb namierzania VCO.

Wykrywacz działa bez dyskryminacji, sygnalizuje obecność przedmiotów metalowych jednoczesnym wzrostem natężenia , jak i wzrostem tonu dźwięku.

Ustawione w trakcie pracy nastawy są zapamiętane po wyłączeniu i ponownym włączeniu wykrywacza. Możliwe jest również zapisanie w pamięci wykrywacza 3 innych grup ustawień.

 

MENU

Wejście w menu odbywa się po krótkim przyciśnięciu przycisku ZAŁ,

- przewijanie menu góra / dół odbywa się przyciskami poniżej przyciski ZAŁ

- wybór nastawy do regulacji odbywa się przyciskiem "0"

- zmiana nastaw +/- odbywa się przyciskami poniżej przycisku ZAŁ

- akceptacja zmian i wyjście z menu przyciskiem "0"

 

SYGNAŁ WIODĄCY

Ustawienie podstawy poziomu sygnalizacji sygnału akustycznego. Poziom właściwy, to minimalny ton jaki daje się usłyszeć w głośniku lub słuchawkach dostosowany do indywidualnych predyspozycji użytkownika.

PODŚWIETLENIE

- regulacja jasności podświetlenia. Maksymalna jasność podświetlenia ma udział 5% w całkowitym poborze energii przez wykrywacz.

CZĘSTOTLIWOŚĆ

- zmiana częstotliwości nadajnika w 3 krokach.

WZMOCNIENIE SONDY

- regulacja wzmocnienia toru odbiorczego w 4 krokach x1, x2, x4, x8,  Zwiększenie wzmocnienia zapewnia wzrost czułości i zasięgu wykrywacza. Jednak należy z ostrożnością wybierać duże nastawy wzmocnienia, gdyż może to powodować niestabilną pracę wykrywacza, a nawet włączenie sygnalizacji przesterowania sondy - znaczek "!" na wyświetlaczu. 

FILTRY

- możliwość regulacji filtra cyfrowego sygnału. Wysokie nastawy filtra zmniejszają ilość fałszywych sygnałów, jednak filtr należy stosować ostrożnie , gdyż wysokie nastawy ograniczają czułość wykrywacza.

UŚREDNIANIE

- uśrednianie cyfrowe sygnału, zwiększenie nastawy zmniejsza ilość zakłóceń i zwiększa wyrazistość sygnału, jednak ogranicza zdolność punktowej sygnalizacji.

INFORMACJE

- dane o modelu, numer seryjny wykrywacza, wersja oprogramowania

ZMIENNE

- informacje dla serwisu

ZAPIS NASTAW - USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

- zapis aktualnych nastaw wykrywacza w pamięci. Możliwość zapisu 3 grup nastaw.  

ODCZYT NASTAW - USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

- wybór jednej z trzech grup zapisanych wcześniej nastaw użytkownika, lub wybór nastaw fabrycznych.

WSKAŹNIK STANU BATERII

Znaczek z symbolem baterii zmieniającej wypełnienie określa stan ogniw zasilających.

 

WSKAŹNIK PRZESTEROWANIA SONDY

Układy pomiarowe wykrywacza pracują w bardzo dużej rozpiętości sygnałów wejściowych, jeżeli jednak sygnał sondy osiągnie zbyt wielką wartość, to układy pomiarowe nie poradzą sobie z tak wielkim sygnałem. W takiej sytuacji wykrywacz przestaje pracować- syganlzuje buczącym dźwiękiem ten fakt i wyświetlany jest komunikat "przesterowanie". Taka sytuacja ma miejsce wtedy , gdy zbliżymy sondę zbyt blisko do dużego przedmiotu, a także wtedy , gdy sonda rozstroi się wskutek dryftu termicznego. Aby tego uniknąc należy zmniejszyć nastawę " wzmocnienie sondy". 

 

MOC NADAJNIKA

- regulacja mocy nadajnika w zakresie 1-3. W zależności od warunków terenowych dzięki zwiększeniu mocy możliwe jest zwiększenie zasięgu wykrywacza. W terenie zaśmieconym i silnie zmineralizowanym obniżenie mocy może zmniejszyć ilość fałszywych sygnałów, a także poprawić skuteczność działania dyskryminacji. 


WŁAŚCIWOŚCI :

            Opcjonalnie wykrywacz wyposażony jest w zestaw słuchawek bezprzewodowych .

                 Układ nadawczy znajduje się w panelu elektroniki i aktywowany jest włączeniem nastawy             SŁ_BP w menu /głośność. Włączenie nadajnika radiowego nie wyłącza głośnika , aby tego             dokonać należy użyć wtyczki reduktora wetkniętego w jedno z gniazd słuchawkowych. Antenę             nadajnika stanowi kabel poza obudową , nie należy go skracać ani zwijać.

            Układ odbiorczy stanowią załączone słuchawki bezprzewodowe z odbiornikiem UKF Fm. Można             użyć innego dowolnego radioodbiornika UKF.

             Aktywowanie układu słuchawek bezprzewodowych

               1. w panelu wykrywacza w menu głośność wybrać ustawienie Sł_BP

               2.włączyć słuchawki bezprzewodowe

                  - wcisnąć reset

                  - wcisnąć skan

                  Połączenie pojawi się jako pierwsza  stacja

Załączone słuchawki bezprzewodowe są układem radiowym analogowym, pracującym w paśmie radiowym FM 87,5 - 108 MHz. Jako układ analogowy, z natury i zasady działania ma tendencje do odstrajania się i utraty i pogorszenia się łączności miedzy transmiterem a układem odbiorczym słuchawek. Może to być pogorszenie jakości sygnału akustycznego lub całkowite zerwanie komunikacji.To nie jest ani usterką ani wadą układu, wymagane jest w takich sytuacjach zresetowanie i ponowne zestrojenie układu nadajnik - odbiornik. W sytuacji gdy lokalna stacja radiowa nadająca na tej samej bądź zbliżonej częstotliwości co układ słuchawek bezprzewodowych, funkcjonowanie układu jest niemożliwe.

W układzie słuchawek bezprzewodowych mozna stosować załaczonych słuchawek z odbiornikiem, lub dowolnego innego odbiornika radiowego FM zawartego w odtwarzaczu MP3 telefonu komórkowego, itp...  


 

GWARANCJA

   Na wykrywacz udzielana jest 24 miesięczna gwarancja. 

  Gwarancja zostanie przedłużona o kolejny rok (do czterech lat) , pod warunkiem dokonania rocznego odpłatnego przeglądu wykrywacza przed upływem końca gwarancji.  
  Gwarancja dla firmy 12 miesięcy.
Zapewniamy serwis pogwarancyjny